Uslovi korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja i prodaje važe za prodaju proizvoda iz prodajnog asortimana Tacci.rs (u daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice www.tacci.rs

Član 1.
Postupak kupovine
Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta www.tacci.rs se može izvršiti kao brza kupovina.
Minimalan iznos kupovine putem sajta www.tacci.rs je 2000,- dinara bez PDV-a.
Slanjem porudžbine kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.
Smatraće se da je potvrdom porudžbine od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i kupca.
Ovi Uslovi korišćenja i prodaje su sačinjeni na srpskom jeziku, pa je ugovor između Trgovca i kupca moguće zaključiti na srpskom jeziku.

Član 3.
Brza kupovina
Kupac može obaviti brzu kupovinu stavljanjem izabranih proizvoda u korpu, unosom podataka koji su neophodni i koji se koriste samo za potrebe dostave porudžbine (ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail), izborom načina plaćanja i potvrdom porudžbine.

Član 4.
Način plaćanja
Plaćanje porudžbine izvršene putem sajta www.tacci.rs je moguće izvršiti samo pouzećem.
Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu.

Član 5.
Dostava
Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o uspešnoj kupovini.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca bez odlaganja.
Od trenutka potvrde porudžbine rok isporuke je 5 radna dana.
Dostava robe koja je poručena putem sajta www.tacci.rs vrši se putem kurirske službe na teritoriji Republike Srbije.
Kurirska služba koja vrši isporuku na teritoriji Srbije je DeExpress.
Kurirska služba dostavlja pošiljku na adresu koju je kupac naznačio u porudžbini u periodu od 3 dana.
Troškovi dostave na teritoriji Republike Srbije iznose 450 din sa uračunatim PDV-om i padaju na teret kupca, osim ukoliko je tokom procesa naručivanja ili u potvrdi porudžbine naznačeno drugačije.
Za kupovinu preko 10000 din, troškovi dostave na teritoriji Republike Srbije su besplatni.

Član 6.
Cene
Sve cene koje su iskazane na sajtu www.tacci.rs su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV.
Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.
Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.
Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu www.tacci.rs

Član 7.
Izjava o konverziji
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Član 8.
Izjava o PDV-u
PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova

Član 9.
Zaštita poverljivih podataka o transakciji
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Član 10.
Saobraznost robe
Sva roba koja se prodaje putem sajta www.tacci.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u deklaraciji, koja je navedena na odgovarajućoj strani uz svaki proizvod.
Saobraznost robe ugovoru se utvrđuje isključivo prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom deklaracijom.
Trgovac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, a u suprotnom kupac koji je obavestio trgovca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od trgovca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.
Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Član 11.
Reklamacija i zamena robe
Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen a troškove vraćanja snosi kupac. Kupac može i ne mora da navede razloge zamene.
Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke.
U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta Trgovac je obavezan da kupcu zameni proizvod za ispravan, a sve troškove snosi Trgovac.
Ukoliko kupljeni proizvod za koji se traži zamena ne postoji na stanju, Trgovac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni.
U slučaju nemogućnosti zamene Trgovac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi kupac.
Za uvažene reklamacije, Trgovac snosi sve troškove transporta.
Oštećenja u transportu, vidljiva na pakovanju proizvoda kupac je dužan da odmah prijavi kuriru koji isporuči robu, kao i Trgovcu u roku od 24h od prijema robe.
Ukoliko kupac nakon prijema pošiljke utvrdi da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, dužan je da u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, putem e-maila [email protected] obavesti Trgovca o nedostacima ili da Trgovcu dostavi popunjen reklamacioni list na adresu Trgovca.
Nakon prijema reklamacije Trgovac će potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i obavestiti kupca o daljem postupanju.
Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.
Reklamacioni list se nalazi na sajtu.

Član 12.
Odustajanje od ugovora
Kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu.
Rok za odustajanje je 14 dana od dana isporuke robe, bez navođenja razloga.
Odustankom od ugovora kupac se oslobađa svih obaveza osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.
Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način.
Obrazac izjave o odustanku od ugovora, možete skinuti putem ovog linka: Obrazac za odustanak od kupovine
Kupac je dužan da popunjen I potpisan obrazac izjave o odustanku od ugovora dostavi Trgovcu na e-mail adresu [email protected]
Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.
Proizvodi koji se vraćaju usled odustanka od ugovora moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i zapakovani u originalnu ambalažu.
Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao zahtev za odustajanje, proizvod se više ne moze vratiti.
Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni račun.

Član 13.
Povraćaj sredstava
Kupcu koji je odustao od ugovora u skladu sa ovim uslovima, povraćaj sredstava vrši se nakon utvrđivanja ispravnosti proizvoda na tekući račun kupca koji je naveden u Izjavi o odustanku od ugovora.
Trgovac se obavezuje da kupcu vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, i to najkasnije 15 dana od prijema izjave o odustanku i nakon prijema proizvoda. Ukoliko je roba koja se vraća usled odustanka od ugovora plaćena nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, sredstva će se vratiti na račun korisnika kartice.
Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Tacci.rs  je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Član 14.
Intelektualna svojina
Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na sajtu www.tacci.rspredstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje.
Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta www.tacci.rs u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

Član 15.
Zaštita privatnosti korisnika
U ime Tacci.rs se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Tacci.rs (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Član 16.
Završne odredbe
Na sva pitanja u vezi sa kupoprodajom robe putem sajta www.tacci.rs koja nisu uređena ovim Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećih zakona u Republici Srbiji.
Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.
Trgovac zadržava pravo da ove Uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu na sajtu www.tacci.rs